Undervisn.miljøundersøgelse 19-21

Undervisningsmiljøundersøgelse 2019-21

Undersøgelsen tager udgangspunkt i de samme spørgsmål som den forrige undersøgelse, og det generelle billede er i den forbindelse, at svarene ligger på nogenlunde samme niveau i forhold til de tidligere resultater. Naturligvis er der nogle afvigelser, der dog umiddelbart ikke ændrer det overordnede indtryk af, at det generelle indtryk er at trivslen blandt elever og lærere er god.

Imidlertid er det af væsentlig betydning at sætte fokus på besvarelseskategorierne “enig” og "overvejende enig”. Her ses en ændring i vægtningen af besvarelserne i forhold til sidste undersøgelse, hvor eleverne i den nye undersøgelse udtrykker den samme tilfredshed, men er mere forbeholdende og bruger i den nye besvarelse kategorien “overvejende enig” oftere end “enig”.

Hvis der er tale om en tendens i denne retning, kunne det muligvis tolkes i retningen af en større usikkerhed hos den unge, en tøven med "at melde sig ind i kampen”, når det gælder om at tage udfordringerne op i i øvrigt trygge omgivelser. Stigende marginalisering,  oplevelsen af et stigende pres, frygten for ikke at kunne komme videre i uddannelsessystemet lægger måske en dæmper på at turde kaste sig ud i at lære nyt, komme lidt ud hvor "isen bliver lidt tynd”, i troen og tilliden til der er nogen eller noget, der er der til at støtte en. Det individualiserede projekt har sat sig sine negative spor i en stor del af den unge generations forsøg på at finde fodfæste, identitet, at blive til nogen.

Mange elever kommer til efterskolen med et ønske om at prøve en anden måde at gå i skole på, de ønsker at være en del af de sociale fællesskab og måske også en kursændring i ungdomslivet. Det kan være udfordrende ting at arbejde med, men her handler det for efterskolen om, at arbejde på, at der gennem undervisningen og samværet etableres udfordringer, der kan styrke eleven, når det handler om karakteregenskaber som vedholdenhed, robusthed og ansvarlighed i forhold til at arbejde med de mål, man har sat sig for efterskoleåret således, at drømmene for det gode efterskoleophold og forventningsafstemning heraf er i overensstemmelse med den virkelighed den enkelte kommer til at leve i som efterskoleelev.

Se datamaterialet her